Föreningsstämman

Vår ordinarie årsstämma gick av stapeln den 16 januari. Det fanns 31 röstberättigade medlemmar närvarande.

Stämman beslutade att omvälja Göran Svärd för en mandatperiod på två år. Två av styrelseledamöterna, Rasmus Ahlberg Olsson och Arlinda Kciku, hade på egen begäran avsagt sig sina uppdrag i styrelsen. I samband med diskussionen om nyval efter dessa togs frågan om styrelsens storlek upp. Konstaterades att antalet ledamöter, idag elva, upplevs som för stort i förhållande till föreningens storlek. Det beslutades att inte välja några nya ledamöter efter Rasmus och Arlinda. Stämman tog också det andra beslutet om att anta nya stadgar.

För tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Peter Johansen och Lars Magnus Larsson. Peter Johansen utsågs till sammankallande. Tyvärr kom det inget förslag på en tredje ledamot varför denna post blev vakant.

Stämman beslutade enhälligt att göra så. Det hade inkommit två motioner att behandla. Det beslutades att motion 1 i enlighet med styrelsens svar var besvarad. Beträffande motion 2 beslutades, i enlighet med motionärens förslag, att styrelsen får i uppdrag att ta bort paradisäppleträden vid 6ans gatugavel och ersätta träden med lämpliga växter.

Efter stämman serverades smörgås och dryck och 10 skraplotter lottades ut bland närvarande medlemmar.


Publicerat

i

av

Etiketter: